Stichting GeHandicapten op Ski's

Privacy statement

Privacyverklaring

Doel en toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van leerlingen, deelnemers, begeleiders, wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen en alle vrijwilligers van, Stichting geHandicapten Op Ski’s  (hierna te noemen “Shos” of “wij”, “onze”, “ons”). Vrijwilligers van Shos zijn o.a. ,  skileraren, coördinatoren, commissieleden, bestuursleden.

Doel van deze privacyverklaring is om leerlingen, deelnemers, begeleiders, wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen en Shos vrijwilligers,  (gezamenlijk aangeduid als “u”) een algemeen inzicht te verschaffen in:

 

 • de aard van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen;
 • de reden wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken;
 • de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens;

Contactgegevens
Website: https://www.shos.nl   Postbus: 223 Postcode: 5520 AE  Eersel,  E-mail: privacy@shos.nl   Telefoon: +31 6 54 60 32 16
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Shos is te bereiken via privacy@shos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Shos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Voorkeur leslocatie;
 • Voorkeur soort les: Staand, Snowboard, Zitski;
 • Bankrekeningnummer (alleen bij Shos vrijwilligers);
 • Kledingmaat (alleen bij Shos vrijwilligers);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt per inschrijfformulier, in (e-mail)correspondentie en telefonisch zoals bijvoorbeeld: ski-vaardigheden, beschikbaarheid, contactgegevens begeleider, of voorkeuren;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Shos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • Beperking: Lichamelijk, Verstandelijk, Zintuiglijk;
 • Toelichting op beperking die u actief verstrekt per inschrijfformulier, in (e-mail)correspondentie en telefonisch;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Shos verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens met als doel een optimale afstemming tussen leerling en een ski leraar te maken, dit is nodig om onze primaire dienstverlening, het geven van aangepaste skilessen,  uit te kunnen voeren;

Computerprogramma’s / systemen
Shos gebruikt de volgende computerprogramma’s / systemen:

 

 • Inschrijfformulieren;
 • E-mail;
 • Planningsprogramma;

De computerprogramma’s / systemen hebben geen automatische verwerkingslogica, (vervolg) handelingen worden uitsluitend door Shos vrijwilligers opgepakt en uitgevoerd.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Shos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een Shos vrijwilliger).

Bewaartermijn gegevens
Shos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor leerlingen geldt: een bewaartermijn van maximaal 2 jaar nadat U uw laatste les heeft genoten.
Voor Shos vrijwilligers geldt: een bewaartermijn van maximaal 2 jaar nadat de Shos vrijwilliger afscheid heeft genomen van Shos.

Delen van persoonsgegevens met derden
Shos verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Shos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot, inzage, correctie, verwijdering/wissen, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@shos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Shos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming persoonsgegevens
Shos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:  E-mail: privacy@shos.nl of Telefoon: +31 6 54 60 32 16

 

llar-link url=”https://example.com” text=”Privacy Policy”